Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OS.6220.1.2021

Wągrowiec, dnia 20.04.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  MIASTA  WĄGROWCA

            Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 104 Kpa., oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j.

i n f o r m u j ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą-Wągrowiec ul. ks. E. Nawrowskiego, na działkach ewidencyjnych nr: 2836/20, 2836/54, 2836/53, 2836/48, 2836/22.

Strony postępowania z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w tym z uzyskanymi opiniami od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 15A w Wągrowcu pok. 7 w terminie do 4 maja 2021 r. Dokumentacja sprawy może zostać również udostępniona w formie elektronicznej.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

DECYZJA

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

Maciej Strzelecki

KIEROWNIK WYDZIAŁU