Jesteś tutaj:   

BIP

RODO

informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

     Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Poniżej udostępniam dane osobowe IOD, o których mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy:

 - imię i nazwisko - MAREK STURMA

- adres poczty elektronicznej - iod@wagrowiec.eu

   Burmistrz Miasta
/-/ Krzysztof Poszwa
 
Wągrowiec, 25 maja 2018 r.
 

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie
 
Urząd Miejski w Wągrowcu, z siedzibą w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki 15A, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, jako podmiot administracji publicznej w sektorze samorządowym, podejmuje działania wynikające przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe.
 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej "RODO").
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych nie wymaga zgody, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  • przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
  • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym.
 
Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.
Przetwarzając dane osobowe w celach zdrowotnych można potencjalnie przetwarzać zakres danych osobowych wykraczający poza minimalny zakres danych obowiązkowo zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa polskiego (np. e-mail, telefon itp.).
Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Miejskim.
Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie realizuje Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@wagrowiec.eu, telefon: 67 262 11 26 lub 603 203 366.
 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 
Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit g RODO.
 
Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 
 Inspektor Ochrony Danych
 
Wągrowiec, dnia 25 maja 2018 r.

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wągrowcu.:

- Urząd Stanu Cywilnego,

- Ewidencja ludności,

- Dowody osobiste.