Obwieszczenie o decyzji TI-APP.6733.5.2019

Wągrowiec, dnia 16.04.2019 r.

TI-APP.6733.5.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 16.04.2019 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1651, 1652/2 i 1653/2położonych w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej polegającej na budowie, budynku hali sportowej
wraz z zapleczem, infrastrukturą towarzyszącą oraz łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły z wniosku Pana Tomasza Kranca, Starosty Wągrowieckiego, działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt