Obwieszczenie o wszczęciu postępowania TI-APP.6733.7.2019

Wągrowiec, dnia 02.04.2019 r.

TI-APP.6733.7.2018

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 że w dniu 02.04.2019 r. na wniosek Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcy Burmistrza Miasta Wągrowca reprezentującego Gminę Miejską Wągrowiec wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 540, 538/1, 5, 9084/11, 9079/24, 5385, 5383, 8075/5 położonych w Wągrowcu przy ul. Kościuszki dla inwestycji: ?Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki w Wągrowcu. Montaż linii kablowych n.n. ze słupami oświetleniowymi?.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt