Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.1.2020

Wągrowiec, dnia 29.01.2020r.

APP.6733.1.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1677, 1635, 1675/8, 1675/9, 1661/2, 1645, 4128 położonych w Wągrowcu przy ul. Nad Nielbą dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej Dn200 m-160
i kanalizacji deszczowej Dn 300 m-160 wszczętej na wniosek INWESTYCJE Grzegorz Igielski w Wągrowcu ul. Nad Nielbą 37A/9 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 z up. Burmistrza Miasta Wągrowca*

                /-/ Piotr Pałczyński
              Zastępca Burmistrza
 
*
zmiana osoby uprawnionej do podpisania obwieszczenia wynika z okoliczności,
że w dniu  29.01.2020 r. pan Jarosław Berendt - Burmistrz Miasta Wągrowca,
przebywał na urlopie wypoczynkowym. W tym przypadku osobą uprawnioną do
podpisania obwieszczenia jest pan Piotr Pałczyński - Zastępca Burmistrza.
Za powstałą sytuację przepraszamy.
Marek Sturma - Sekretarz Miasta
Administrator strony podmiotowej BIP