Obwieszczenie o zakończeniu postępowania TI-APP.6733.11.2019

Wągrowiec, dnia 16.09.2019 r.

TI-APP.6733.11.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 41/2 i nr 42 położonych w Wągrowcu przy ul. 11 Listopada polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej SN 15kV, budowie odcinków linii kablowych SN 15kV, budowie złącza kablowego SN wszczętej na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Staneckiegopostanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Wydział Infrastruktury Architektury i Ekologii, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Burmistrz Miasta Wągrowca

     /-/ Jarosław Berendt