9. Wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.2
10.03.2011
WYRYS Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pok. nr 108, ul. Kościuszki 15a, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21; +48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art.30ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. z 2020 r, poz. 293 ze zm.),
 
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
       opłata skarbowa od wyrysu w wysokości:
 • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
 • nie więcej niż 200 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:
przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu nr: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 • zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w momencie złożenia wniosku,
 • dokonujący zapłaty zobowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację określającą szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje zapłaty opłaty skarbowej,
 • dowód wpłaty dołącza się do akt sprawy.
 • Nie podlegają opłacie skarbowej między innymi czynności urzędowe w sprawach:

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 02.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 ze zm.),

- budownictwa mieszkaniowego.

 • Zwolnione od opłaty skarbowej są:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały
i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego.

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o zaświadczenia zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

- osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie ma zastosowania.
VII. UWAGI:
 • formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, obowiązkowe jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych.