12. Wydawanie opinii o zamierzeniach planistycznych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.II.5
10.03.2011
WYDAWANIE OPINII O ZAMIERZENIACH PLANISTYCZNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Planowania Przestrzennego, pokój nr 108, ul. Kościuszki 15a, tel. 67 262 15 22 wew. 245; 67 268 03 21; +48 603 203 329
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 17 pkt 6 ppkt b  ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. ) - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 
2. art. 11 pkt 8 ppkt b ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r.  poz. 293 ze zm.) - opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o zaopiniowanie projektu planu,
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zgodnie  z ustawą z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) - 21 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy.
VII. UWAGI: