Sprawy wojskowe

2. Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotnego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OC.I.4
10.03.2011
UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO.
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Jednoosobe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ul Dworcowa 2, tel.: 67 262 18 03
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 127, 128 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek żołnierza (poborowego posiadającego kartę powołania) lub uprawnionego członka rodziny - wzór wniosku stanowi załącznik do karty,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny żołnierza lub,
  w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu
  i ew. o pobieranym zasiłku,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) skróconego odpisu aktu małżeństwa i ew. aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej ( lub karta powołania w przypadku poborowych),
 • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie pozostaje w związku małżeńskim i prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,
 • poświadczenie (dotyczy żołnierza samotnego) samodzielnego zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu (akt własności, przydział lokalu, umowa najmu) w którym jest zameldowany na pobyt stały i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie, (do 30 dni jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wągrowca w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
 • osoby uprawnione do ubiegania się o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
- żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową,
- poborowy z kartą powołania do zasadniczej służby wojskowej,
- uprawniony członek rodziny żołnierza lub poborowego (żona, rodzice, lub osoby względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny;
 • osobami pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są jego żona, dzieci rodzice oraz osoby względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego w stosunku do roku, w którym złożono wniosek, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
 • za dochód nie uważa się zasiłku rodzinnego;
 • członkom rodziny żołnierza, który został uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie rodziny,
 •  za dzień nabycia prawa rozumie się dzień:
- od którego żołnierz albo podporowy posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, potwierdzony ostateczną decyzją wójta lub burmistrza,
- w którym powstał obowiązek alimentacyjny żołnierza albo poborowego określony prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • zasiłek wypłaca się za okres od stawienia się do zasadniczej służby wojskowej do dnia zwolnienia z tej służby.
Lista wiadomości