Sprawy wojskowe

1. Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OC.I.3
10.03.2011
ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ POBOROWEGO BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI  NAD CZŁONKIEM RODZINY.
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Jednoosobe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ul Dworcowa 2, tel.: 67 262 18 03
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (D.U. Nr 17, poz. 129).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek poborowego (lub członka rodziny - osoby wymagającej opieki ) - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • oświadczenie woli osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
 • oświadczenie poborowego wyszczególniające członków rodziny bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, zawierające: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa z osobą wymagającą opieki, datę urodzenie, adres zamieszkania,
 • orzeczenie o inwalidztwie ( uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji).
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie (do 30 dni jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Wągrowca w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
 • Burmistrz orzeka o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, albo który ukończył 75 rok życia, i nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do sprawowania tej opieki.
 • Wniosek może zostać złożony przez poborowego lub pełnoletniego członka rodziny poborowego, wymagającego sprawowania bezpośredniej opieki. W takim przypadku niezbędne jest załączenie do wniosku pisemnej zgody poborowego na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.
 • Burmistrz może wezwać wnioskodawcę do dołączenia do wniosku w terminie siedmiu dni od dnia trzymania wezwania, innych dokumentów jeżeli zaistnieją rozbieżności między stanem przedstawionym przez wnioskodawcę w uzasadnieniu a informacjami, które posiada organ. W przypadku nie usunięcia przez wnioskodawcę braków w powyższym terminie, burmistrz pozostawia sprawę bez rozpoznania.
 • Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej poborowy składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wraz z decyzją Burmistrza orzekającą o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. 
 •  Odroczenie od zasadniczej służby wojskowej z tego tytułu może być udzielone trzykrotnie jednak każdorazowo na czas określony we wniosku, lecz nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Lista wiadomości