Sprawy wojskowe

3. Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OC.I.5
10.03.2011
POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZY SAMOTNYCH ORAZ ŻOŁNIERZY UZNANYCH ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Jednoosobe stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ul Dworcowa 2, tel.: 67 262 18 03
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 2. §§ 1-7 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin ( Dz. U. Nr 116, poz. 1238 z późn. zm.),
 3. §§ 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków (Dz. U. Nr 279, poz. 2756).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek żołnierza o pokrywanie należności mieszkaniowych - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień o odbywaniu służby przez żołnierza
  z podaniem okresu jej odbywania,
 • decyzja burmistrza o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierza samotnego,
 • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
 • zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz
  z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat lub umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko
  i adres lub rachunek bankowy w celu przekazywania należności lub akt notarialny (potwierdzona kopia) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 • oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania ,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • niezwłocznie, (do 30 dni jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
Burmistrz pokrywa następujące należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za samotnych, bądź posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
1. należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
2. należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
3. bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego ,
4. należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,
5. bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
Należności mieszkaniowe pokrywa się za okres od dnia powołania do zasadniczej służby wojskowej.
Warunkiem korzystania ze wspomnianych uprawnień jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania, w najem lub podnajem, zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
 
Żołnierz jest zobowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z odbywania służby przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utrat prawa do pokrywania należności mieszkaniowych w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia tej okoliczności i zwrotu nadpłaconych należności mieszkaniowych.
Lista wiadomości