Ewidencja ludności i dokumenty tożsamości

7. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.19
04.11.2011
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r., poz. 2411 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  Przy zameldowaniu na pobyt stały

- wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"  

- tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

- dokument tożsamości

W przypadku obywatela UE:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość

i obywatelstwo

- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP

- członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE ważny dokument

podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

W przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem UE:

karta pobytu wydana z w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na

pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na

pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP, albo zezwolenie na osiedlenie się,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu

statusu uchodźcy, udzielenie w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy

 - wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego"

- tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

- dokument tożsamości

W przypadku obywatela UE:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość

i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub przypadku braku tego zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP

członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE ważny dokument

podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

W przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem UE:

Wiza, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzją o nadaniu statusu uchodźcy w RP , udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

FORMULARZE PROSIMY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

Formularz pobyt stały 

Formularz pobyt czasowy 

Pełnomocnictwo 

IV. OPŁATY:

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Opłaty można dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu;

nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • brak, czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

 
Lista wiadomości