Ewidencja ludności i dokumenty tożsamości

9. Wydawanie dowodów osobistych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.22
04.11.2011
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020r., poz. 332 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,  poz. 256 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 07 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r., poz. 31)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

  UWAGA : osoba, która nie możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

 • ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO :

  1 FOTOGRAFIA, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonaną na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz od wzorująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 • DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ :

 • w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

Dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)

DO WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ ePUAP NALEŻY ZAŁACZYĆ :

 • 1 fotografię kolorową o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie
 • przekraczającej 2,5 MB, spełniająca wymogi, o których mowa powyżej
 • zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem - JEŚLI WYMAGANE - powinny być odwzorowane cyfrowo opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

ORYGINAŁ TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO

UWAGA!
Na żądanie organu do wniosku należy dołączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego

 

Wniosek na dowód osobisty

WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE

IV. OPŁATY:
 • od dnia 01.01.2010 r. nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • 30 dni od chwili złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
VI. TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY:
 
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ 
 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku :

  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowują ważność do upływu

terminów w nich określonych.

Uwaga: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

 • Dowód odbiera :
 •  wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu)
 • rodzic / opiekun prawny - dowód wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej,
 • osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba powyżej 13 roku życia ), rodzic tej osoby albo kurator tej osoby,
 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

UWAGA : jeśli wniosek był złożony przez rodzica / opiekuna prawnego / kuratora w imieniu osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo poprzez skrzynkę ePUAP - OSOBA TA MUSI BYĆ OBECNA PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty  (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego). 

VII. UWAGI:

Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza :

 • posiadacz dowodu osobistego - niezwłocznie, osobiście,
 • rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :
 • w organie dowolnej gminy
 • w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej- osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu,
 • w organie gminy, który wydał dowód osobisty tylko w przypadku gdy zgłoszenie dokonane jest w formie dokumentu elektronicznego korzystając ze strony epuap.gov.pl

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza

 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się nieodpłatnie.
 • Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.
 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 • Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać jeden ważny dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Lista wiadomości