Ewidencja ludności i dokumenty tożsamości

2. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców część A/B

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.I.11
04.11.2011
WYDAWANIE DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU WYBORCÓW CZĘŚĆ A/B
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020r., poz.1319 ze zm.);
 2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2018r. poz. 2209).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B - wzór wniosku stanowi załącznik do karty,
 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • pisemna deklaracja - wzór deklaracji w załączniku.
 
     Wniosek 
 
 
 
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • wydanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru następuje w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Wągrowcu , w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca.
VII. UWAGI:
 • do rejestru wyborców w części A na własny wniosek mogą dopisać się:
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały
 • do rejestru wyborców w części B na własny wniosek mogą wpisywać się obywatele Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskim, stale zamieszkali na obszarze gminy
  i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Lista wiadomości