Ewidencja ludności i dokumenty tożsamości

10. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
SO.II.24
04.11.2011
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z EWIDENCJI LUDNOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 5, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 03 60
II. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.,  poz.1546 ze zm.)

III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek osoby zainteresowanej 
  • dowód opłaty skarbowej.
 
 
IV. OPŁATY:
  • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 17 zł
  • opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
   nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
 
  • obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku,
  • odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
VII. UWAGI:
 
Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia przez pełnomocnika
 
Lista wiadomości