Urząd Stanu Cywilnego

2. Transkrypcja aktu cywilnego zarejestrowanego za granicą

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.I.3
04.11.2011
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - zgodnie z art. 104 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 2 i 4, ul Kościuszki 17;   tel.:  67 262 1506

e-mail: usc@wagrowiec.eu 
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz.1923 ze zm.)
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
 • Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek urodzenie
Wniosek małżeństwo
Wniosek zgon
Pełnomocnictwo

Oświadczenie dotyczące nazwiska

IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 50 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu:
  Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego transkrybuje się w formie czynności materialno-technicznej
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika USC do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności
 • Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 • Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 • Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
 • Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Lista wiadomości