Urząd Stanu Cywilnego

6. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.1
04.11.2011
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r. poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

       1.Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają dowody osobiste lub paszporty.

   

         2. Cudzoziemcy przedkładają:

- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 84 zł
 • opłatę skarbową należy uiścić:
             - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzieczy w Wagrowcu
nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
VII. UWAGI:

Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli: 

a)      jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;

b)      pozbawiona wolności;

c)      wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł. na konto  61 8959 0001 0000 5106 2000 0010 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu

Zasady zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Wągrowcu

 1. Zasady ogólne:
 •  Kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego tylko w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy. W przypadku kierownika USC w Wągrowcu jest to obszar miasta i gminy Wągrowiec.
 • Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 • Wskazane miejsce zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego podlega sprawdzeniu pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie. Sprawdzenia dokona pracownik USC w terminie uzgodnionym z organizatorami.
 • Ślub poza urzędem stanu cywilnego podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

 

       2. Zasady szczegółowe:

 

1. Bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa organizator zapewnia:

 • stół, biurko lub inny mebel przeznaczony do podpisywania dokumentów
 • nagłośnienie niezbędne w celu dobrej słyszalności przez wszystkich uczestników uroczystości
 • dostęp do toalety oraz pomieszczenia, gdzie urzędnik będzie mógł przygotować się do uroczystości.

2. Sala, w której mają być odebrane oświadczenia nie może być w tym samym czasie przygotowana do konsumpcji.

3. Jeżeli ślub odbywać się będzie w plenerze - organizator zapewnia zadaszenie miejsca, gdzie zostaną odebrane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświetlenie, gdy ślub zawierany będzie o zmroku.

Lista wiadomości