Urząd Stanu Cywilnego

7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

 
 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.3
04.11.2011
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ STWIERDZAJĄCYCH, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 4, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm).
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz (druk) wniosku.

2. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dowód osobisty lub paszport.

3. Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada:

a) skrócony odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;

b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;

c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa

to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie.

Wniosek do pobrania

IV. OPŁATY:
  • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 38 zł
  • opłatę skarbową należy uiścić:
             - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności
VII. UWAGI:
 
Zaświadczenie wydaje wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Lista wiadomości