Urząd Stanu Cywilnego

1. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.10
04.11.2011
WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO (ODPISY SKRÓCONE, WIELOJĘZYCZNE I ZUPEŁNE URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW)
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 1 i 2
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

W tutejszym urzędzie możliwe jest złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie na terenie kraju.

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
 1. Wymagane dokumenty:

Uzyskanie każdego z zamawianych dokumentów wymaga złożenia odrębnego wniosku:

 • pisemny wniosek winien zawierać: dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt, nazwisko rodowe, datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL  (jeśli jest znany), adres zameldowania.
Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się  dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub
paszportem.
 
 
IV. OPŁATY:

1.  Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba, że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu
 • opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Wagrowcu; Pałucki Bank Spółdzieczy w Wagrowcu; nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Nie dotyczy
VII. UWAGI:
 • Wniosek można składać korespondencyjnie lub po zgłoszeniu się osobiście w USC po odpis (należy wypełnić na miejscu przygotowany druk wniosku).
Lista wiadomości