Urząd Stanu Cywilnego

11. Rejestracja noworodka

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.11
04.11.2011
REJESTRACJA NOWORODKA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 1,
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty
  • dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
IV. OPŁATY:
  • Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Sporządzenie aktu urodzenia następuje niezwłocznie.

    Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis aktu urodzenia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie dotyczy.
VII. UWAGI:

1. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.
2. Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.
Lista wiadomości