Urząd Stanu Cywilnego

12. Rejestracja zgonu

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.12
04.11.2011
REJESTRACJA ZGONU
I.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 2,
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód  osobisty osoby zmarłej
 • Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport
 • Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
IV. OPŁATY:
 • Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

 • Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis aktu zgonu.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie dotyczy.
VII. UWAGI:

1. Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
 • małżonku lub dzieciach zmarłego
 • najbliższych krewnych lub powinowatych
 • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon
 • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały
 • administratorze domu
Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego

powinno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Lista wiadomości