Urząd Stanu Cywilnego

10. Oświadczenie o uznanie ojcostwa składane przed Kierownikiem USC

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.8
04.11.2011
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA SKAŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 1, ul Kościuszki 17;    
tel.:  67 262 15 06
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz. 709 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r., poz. 1359 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
    Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty).
 
 
IV. OPŁATY:
   Nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Niezwłocznie.
2. Do 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
VII. UWAGI:
  1. Uznanie ojcostwa nie może nastapić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
  2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjecia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa     mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.
  3. W przypadku niemożności porozumienia sie ze strona składającą oświadczenie majace wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka w którym ta osoba się posługuje.
  4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego, a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzajacym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.
  5. Kierownik USC wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.
  6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyc przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.
 
Lista wiadomości