Urząd Stanu Cywilnego

16. Wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywlnego wpisach, ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu ksiegi

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
USC.II.4
04.11.2011
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANYCH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISCH, ICH BRAKU ORAZ ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 17, pokój nr 1 i 2,
tel.: 67-262-15-06
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021r., poz..709 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek owydanie zaświadczenia z określeniem celu jego wydania,
  • dowód osobisty osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia jeśli zgłasza się osobiście wUSC.

 Wniosek
 Pełnomocnictwo

IV. OPŁATY:
  • podlega opłacie skarbowej w wysokości 24 zł.
  • opłatę skarbową należy uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu;
  nr konta: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010
  • dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku owydanie zaświadczenia z tutejszego USC.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, od którego służy zażalenie składane za pośrednictwem Kierownika USC do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu
    w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
  • zaświadczenia wydaje się na wniosek:
- sądu lub innego organu państwowego,
- osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej: wstępnego (rodzice), zstępnego (dzieci), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego,
- innych osób niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny,
- na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Lista wiadomości