Wydział Oświaty

1.Decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
OP.I.1
09.08.2011
DECYZJE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty,  ul.  Dworcowa 2;  tel.: 67 262 05 96 lub 603 203 478
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. art. 122  ust. 7 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), 
 2. § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 232),
 3. art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
2. załączniki:
- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo   osoba zatrudniona u pracodawcy poiada kwalifikace wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 
- kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami

- zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U.Nr 53, poz.311)

Informacja dodatkowa: Kopie winny być potwierdzone za zagodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r., poz. 1257) tj. przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony (adwokata, radcę prawnego,rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego).
 
DRUKI DO POBRANIA
 
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • 30 dni od daty złożenie kompletnego wniosku - wydanie decyzji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Wągrowca,
 • wypłata dofinansowania następuje po przekazaniu odpowiednich środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

  Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj. Dz.U. z 2014 poz. 232) o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem ? również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
Lista wiadomości