Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

1. Pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.I.1
04.11.2011
POZWOLENIE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o pozwolenie na zbiórkę publiczną sporządzony przez podmiot/jednostkę ubiegająca się
  o pozwolenie wg ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty
 • do wniosku dołączyć należy:
- zgodę właściciela obiektu publicznego lub prywatnego, jeżeli zbiórka ma być prowadzona na terenie tego obiektu,
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego - składają tylko stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną,
- regulamin komitetu - w przypadku komitetów, które powstały w celu przeprowadzenia zbiórki ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 82 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego:
Bank PEKAO SA nr: 10 1240 6609 1111 0010 4233 1804
 
zwolnione od opłaty skarbowej są organizacje pożytku publicznego, które prowadzą zbiórkę publiczną wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 • decyzja administracyjna,
- doręczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub,
- odebrana osobiście przez wnioskodawcę w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca.
VII. UWAGI:
 • pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone:
- stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną,
- komitetom organizowanym dla przeprowadzenia zbiórki,
 • cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z regulaminem komitetu,
 • zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane przez członków instytucji, która pozwolenie otrzymała, członków instytucji mających cele pokrewne lub przez osoby imiennie zaproszone. Osoby organizujące lub przeprowadzające zbiórkę nie mogą za swoje czynności otrzymywać wynagrodzenia,
 • osobami przeprowadzającymi zbiórkę publiczną mogą być również:
- małoletni powyżej 16 roku życia,
- inni małoletni, jeżeli przeprowadzają zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pod nadzorem osób pełnoletnich odrębnie upoważnionych do tego przez tę organizację,
- zbiórki publiczne pieniędzy mogą być przeprowadzone w różnych formach:
- dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę,
- zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczonych
w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
- sprzedaży cegiełek wartościowych - należy podać planowane ilości cegiełek o określonych
nominałach i dołączyć do wniosku,
- sprzedaży przedmiotów,
- wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych pieniędzy i innych darów powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz ogłoszony w ciągu jednego miesiąca w prasie,
 • osoby przeprowadzające zbiórkę publiczną obowiązane są posiadać legitymację, która powinna zwierać:
- numer kolejny,
- nazwę przeprowadzającego zbiórkę i jego adres,
- cel zbiórki,
- nazwę organu który udzielił pozwolenia,
- numer i datę wydanego pozwolenia,
- fotografię osoby przeprowadzającej zbiórkę,
- imię i nazwisko, adres,
- termin ważności legitymacji,
- podpis osoby uprawnionej i pieczęć organizującego zbiórkę.
Lista wiadomości