Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

3. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarkimi oraz pól biwakowych na terenie miasta Wągrowca

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.I.3
04.11.2011
WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268
  z późn. zm.),
 • 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim/pola - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • do wniosku dołączyć należy:
- deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelarskimi / pól biwakowych (załącznik nr 1),
- opis obiektu (załącznik nr 2).
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
- kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjny REGON, wydanego przez właściwy Urząd Statystyczny,
- kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zgłoszenie zmiany wpisu, druk
 • zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług, druk  
IV. OPŁATY:
 • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • do 7 dni od daty otrzymania wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • nie dotyczy.
VII. UWAGI:
 • osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obiektami hotelarskimi, które nie podlegają wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez burmistrza są: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska,
 • podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji
  ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich (wzór stanowi załącznik do karty),
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego (wzór stanowi załącznik do karty),
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie (wzór stanowi załącznik do karty).
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych (wzór stanowi załącznik do karty),
- innych zmianach.
Lista wiadomości