Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia

6. Opinie i rekomendacje nt. współpracy z organizacją pozarządową

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PM.II.9
04.11.2011
OPINIE I REKOMENDACJE NT. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • art.7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o wydanie opinii o współpracy z organizacją pozarządową - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • kserokopia Aktualnego Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości