Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta

16. Udostępnianie informacji publicznej dotyczy informacji publicznej nie udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
PR.I.1
04.11.2011
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOTYCZY INFORMACJI PUBLICZNEJ NIE UDOSTĘPNIONEJ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia,  pokój nr 102, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 32; 604 977 258
II. PODSTAWA PRAWNA:
 • 1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198
  z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W celu ułatwienia dostępu do informacji ustalony został wzór wniosku, który pobrać można
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, I Piętro, pok. 102, lub na stronie internetowej http://www.wagrowiec.eu/
IV. OPŁATY:
 • jeżeli uzyskanie informacji podlega opłacie w związku ze wskazanym we wniosku szczególnym sposobem udostępnienia, bądź koniecznością przekształcenia informacji , w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca otrzymuje informację o wysokości opłaty.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • do 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 • w przypadku gdy udostępnienie informacji w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem , nie jest możliwe wterminie 14 dni, informacja jest udostępniana w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożeniawniosku. W tych przypadkach wnioskodawca jest informowany
  o terminie załatwienia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 • informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana bez pisemnego wniosku,
 • na wniosek udostępniana jest informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Lista wiadomości