Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

15. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.6
10.03.2011
AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA WNIOSEK
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o aktualizację  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • załączniki;

- operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, określający aktualną wartość nieruchomości gruntowej,

- w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • do 30 dni. 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile zapośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca , w terminie 14 od dnia doręczeniazawiadomienia o naliczeniu nowej opłaty rocznej.
VII. UWAGI:
  • wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana , nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie,
  • aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • w przypadku zakwestionowania naliczenia wysokości opłaty rocznej , użytkownik wieczysty może w terminie 30 dnia od dnia otrzymania zawiadomienia nowej  opłaty  złożyć odwołanie, że aktualizacja jest nieuzasadniona albo uzasadniona w mniejszej wysokości.
Lista wiadomości