Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

16. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tyrułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.7
10.03.2011
UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • załączniki:
    wszelkie dowody poświadczajace uzyskane dochody brutto w roku poprzedzajacym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

- osoby zatrudnione winny przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy
o wysokości dochodów brutto za rok poprzedzający rok, za który wnoszona jest opłata,

- emeryci i renciści powinni przedstawić zaświadczenie z ZUS (np. rozliczenie roczne PIT) lub oryginalne odcinki otrzymywanych świadczeń, jako potwierdzenie dochodów osiągniętych
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona.

IV. OPŁATY:
  • wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • wnioski o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za któy opłata jest wnoszona (art. 74 ust. 1 ugn)
  • wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być przyznana bonifikata (M.P. ukazuje się w miesiącu lutym danego roku),
  • bonifikata udzielana jest przez Burmistrza Miasta Wągrowca na wniosek użytkownika wieczystego w ciągu 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
  • bonifikatę w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą otrzymać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Lista wiadomości