Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

14. Ustalenie innego terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na wniosek

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.4
10.03.2011
USTALENIE INNEGO TERMINU UISZCZENIA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA WNIOSEK
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkownika wieczystego - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • załączniki:
- dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu wniosku przyczyny ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej,
- oświadczenie, że wnioskodawca nie ma możliwości zapłaty opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego w ustawowym terminie.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • do 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
  • opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok . Burmistrz Miasta Wągrowca na wniosek użytkownika wieczystego złożonego nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego,
  • w przypadku nie uregulowania poszczególnych części opłaty w ustalonym terminie, ustalony inny termin zapłaty nie będzie obowiązywał, a część opłaty stanie się wymagalna na dzień 31 marca danego roku, a odsetki za zwłokę w zapłacie naliczane będą począwszy od 1 kwietnia danego roku.
Lista wiadomości