Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

13. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.7330
27.06.2018
WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul. Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Art. 6 ust.1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r., poz. 646)
   
   
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek CEIDG - 1 według obowiązującego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
 • dowód osobisty lub paszport - do wglądu, w przypadku osobistego złożenia wniosku,
  oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
   
  Wniosek można także złożyć poprzez stronę internetową ceidg.gov.pl i podpisać go profilem zaufanym (pz.gov.pl) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku nie trzeba udawać się osobiście do urzędu.
  Wszystkiezałączniki do wniosku CEIDG-1 są dostępne pod tym LINKIEM
IV. OPŁATY:
 • wpis do CEIDG nie podlega opłacie skarbowej, chyba, że wniosek zostanie złożony przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu podlegają oni zwolnieniu z opłaty skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych
  w CEIDG, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki. Czynność związana z przyjęciem wniosku przez urząd gminy, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością metrialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
VII. UWAGI:
 • 1) Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć :
  - w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
  a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego
  b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
  c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b,
  d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń, o których mowa w lit. a i b;
  Wnioski do ZUS-u dostępne pod tym linkiem
   
  2) Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy - osobiście albo listem poleconym.
  Wniosek wysłany listem poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
  Wniosek można złożyć również za pośrednictwem formularza elektronicznego dostepnego na stronie internetowej CEIDG (firma.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
   
  3) Organ gminy, przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy i za pokwitowaniem potwierdza przyjęcie wniosku, następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go i przesyła do CEIDG.
   
  4) Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
- wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
- zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).
 
 
 
 
Lista wiadomości