Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

11. Podział nieruchomości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.I.20
10.03.2011
PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 105, ul Kościuszki  15 a; tel.:  67 2628 03 15
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268,poz. 2663).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o podział nieruchomości według ustalonego wzoru - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
 • wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
 • protokół z przejęcia granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • wykaz synchronizacyjny jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 • mapa z projektem podziału
IV. OPŁATY
 • nie podlega opłacie skarbowej..
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
 • podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby która ma w tym interes prawny.
 • podziału nieruchomości można dokonać z urzędu jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów o ile przewidują to przepisy prawne.
Lista wiadomości