Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

10. Przakształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.I.19
10.03.2011
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83, ze zm.)
 3. ustawa  z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek według ustalonego wzoru o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  w praw własności nieruchomości ;
 • załączniki:

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

IV. OPŁATY:
 • podlega opłacie skarbowej w wysokości: 10 zł
 • opłatę skarbową można uiścić:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w godz. 9.00 -14.00

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu nr: 61 8959 0001 0000 5106 2000 0010

z zaznaczenie tytułu opłaty,

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • Zgodnie z art. 35 k.p.a., załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 36 k.p.a., o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca , do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
Art. 2.
1. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis ar. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio
Art. 4
ust.1. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5
Art.4
ust. 3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
ust.4. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Lista wiadomości