Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

8. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.I.14 A
10.03.2011
ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD NA RZECZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.),
  2. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd lub wygaśnięcie trwałego zarządu - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • załączniki:
- mapa nieruchomości,
- wypis z ewidencji gruntów,
- do wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu winna być dołączona zgoda organu nadzorującego jednostkę.
IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w sprawach wymagających wyjaśnień do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
 
Lista wiadomości