Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

6. Zezwolenie na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.7340
14.09.2018
ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103, ul. Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek według ustalonego wzoru - wzór stanowi załącznik do karty,
  • kserokopia stałego zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych,
  • potwierdzenie dokonania wpłaty ostatniej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • szkic sytuacyjny terenu z zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
IV. OPŁATY:
  • Opłata za korzystanie z zezwolenia to 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:
- 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
- 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w sprawach wymagających wyjaśnienia w terminie do miesiąca, szczególnie skomplikowane od miesiąca do dwóch miesięcy, termin może być przedłużony za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
  • załączniki do wniosku należy złożyć w oryginałach lub kserokopiach poświadczonych przez pracownika na podstawie przedłożonych oryginałów
Lista wiadomości