Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

5. Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
WRM.7340
19.01.2018
ZEZWOLENIE STAŁE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki i Rozwoju Miasta, pokój nr 103, ul. Kościuszki 15a;     tel.:  67 26 80 316  lub  67 26 21 507
II. PODSTAWA PRAWNA:
 1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2137),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 3. Uchwała nr XLIV/307/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Druk do pobrania

IV. OPŁATY:
 • opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości     alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, to opłata wynosi - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), to opłata wynosi - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000,00 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, to opłata wynosi - 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 • do miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane zostaną rozpatrzone w terminie do dwóch miesięcy, termin może być przedłużony za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może także zrzec się prawa do jego wniesienia.
VII. UWAGI:
 • załączniki do wniosku należy złożyć w oryginałach lub w kopiach poświadczonych przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, a także przez notariusza lub w kopiach poświadczonych urzędowo przez organy, które te dokumenty wydały.
Lista wiadomości