Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

24. Sprzedaż nieruchomości (działek zabudowanych i niezabudowanych)

 
 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
GMK.II.20
10.03.2011
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁEK ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH)
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 103a, ul Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 17
II. PODSTAWA PRAWNA:
  1. ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • wniosek użytkownika wieczystego o wykup gruntu - wzór wniosku stanowi załącznik do karty
  • załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

IV. OPŁATY:
  • nie podlega opłacie skarbowej.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • niezwłocznie, w sprawach wymagających wyjaśnień do miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy za odrębnym powiadomieniem.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • nie przysługuje.
VII. UWAGI:
  • po złożeniu wniosku, zlecana jest rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości gruntowej. Na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, zalicza się kwotę wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną na dzień sprzedaży,
  • sporządzany jest protokół uzgodnień będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego,
  • należność za nabywany grunt musi znajdować się na rachunku Urzędu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszt umowy notarialnej i koszty sądowe ponosi nabywający,
  • cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na rat, na cza nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Gminy Miejskiej w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Do pierwszej raty dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Lista wiadomości