Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.15
22.07.2015
ZEZWOLENIE NA ZAJECIE PASA DROGOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 106, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 120
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późniejszymi zmianami)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. wniosek zawierający:  (wzór wniosku)  
   - imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;

   - cel zajęcia pasa drogowego;   - lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię      reklamy;   - planowany okres zajęcia pasa drogowego;

2. szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy ?z podaniem jej wymiarów

3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

IV. OPŁATY:
  • Zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 29/2004 z dnia 30 września 2004r.
  • Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783) część III poz. 44 pkt 8.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Od decyzji służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dnia od dnia otrzymania. 
VII. UWAGI:
  • W przypadku wniosku dotyczącego umieszczenia reklam w pasie drogowym wymagane jest również dostarczenie wzoru reklamy oraz umowy z właścicielem infrastruktury jeśli reklamy maja zostać umieszczone na słupach energetycznych bądź telekomunikacyjnych
Lista wiadomości