Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego

2. Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
URZĄD MIEJSKI
W WAGROWCU
 
KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W WAGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 a
tel. 67 262 15 22, fax 67 262 03 25
TI.I.16
22.07.2015
ZEZWOLENIE NA  LOKALIZOWANIE  W  PASIE  DROGOWYM  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  LUB  URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH  Z  POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA  DROGAMI  LUB  POTRZEBAMI  RUCHU  DROGOWEGO
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Inwestycji i Mienia Komunalnego, pokój nr 106, ul. Kościuszki 15a; tel.:  67 268 03 120
II. PODSTAWA PRAWNA:
  • art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późniejszymi zmianami)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1. wniosek zawierający:  (wzór wniosku)  
- nazwę jednostki wnioskującej,   
- opis obiektu lub urządzenia,   
- cel, któremu służyć ma obiekt lub urządzenie   
- numer/y działki/ek na której/ych zlokalizowano obiekt/y lub urządzenie/a.
2. plan sytuacyjny (realizacyjny) z naniesionym/i obiektem/ami lub urządzeniem/ami
IV. OPŁATY:
  • Zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 29/2004 z dnia 30 września 2004r.
  • Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 poz. 783) część III poz. 44 pkt 9.
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
  • Od decyzji służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dnia od dnia otrzymania. 
VII. UWAGI:

 

Lista wiadomości