2017 - Budżet obywatelski na 2018 r.

1. Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

 

1. Burmistrz Miasta Wągrowca zawiadamia o naborze propozycji ujęcia w budżecie Gminy miejskiej Wągrowiec na rok 2018, zadań publicznych zwanych dalej projektami, które mogłyby być  realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku.

2. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych może dokonać każdy pełnoletni mieszkaniec miasta, w dniach od 05 do 21 lipca 2017 r., na formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

3. Liczba wniosków składanych przez jednego mieszkańca nie jest ograniczona.

4. Planowana do wydatkowania kwota na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku, wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Złożone propozycje zostaną zweryfikowane w zakresie możliwości i celowości ich realizacji, a następnie poddane konsultacjom społecznym, których celem będzie określenie poparcia społecznego dla poszczególnych projektów.

6. Konsultacjom społecznym zostanie poddanych nie więcej niż 7 zadań, wskazanych przez Burmistrza Miasta spośród wszystkich projektów, złożonych na prawidłowo wypełnionych formularzach zgłoszeniowych.

7. Burmistrz zastrzega sobie możliwość zmiany nazwy projektu oraz jego zakresu rzeczowego.

8. Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej miasta www.wagrowiec.eu oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 A.

9. Zgłoszenie zadania uważa się za ważne, jeżeli formularz wniosku zostanie czytelnie wypełniony, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub przesłany drogą pocztową (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Do pobrania:

1) Zarządzenie nr 134/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

2) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu obywatelskiego na 2018 rok - wersja MS WORD, PDF

Lista wiadomości