2018 - Budżet obywatelski na 2019 r.

Ogłoszenie o naborze projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

Ogłoszenie o naborze projektów
w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

 

  1. Burmistrz Miasta Wągrowca zawiadamia o naborze propozycji ujęcia w budżecie Gminy miejskiej Wągrowiec na rok 2019 zadań publicznych, zwanych dalej projektami, które mogłyby być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku.
  2. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych może dokonać każdy pełnoletni mieszkaniec miasta, w dniach od 21 maja do 4 czerwca 2018 r., na formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
  3. Liczba wniosków składanych przez jednego mieszkańca nie jest ograniczona.
  4. Planowana do wydatkowania kwota na zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  5. Złożone propozycje zostaną zweryfikowane w zakresie możliwości i celowości ich realizacji, a następnie poddane konsultacjom społecznym, których celem będzie określenie poparcia społecznego dla poszczególnych projektów.
  6. Konsultacjom społecznym zostanie poddanych nie więcej niż 7 zadań, wskazanych przez Burmistrza Miasta Wągrowca spośród wszystkich projektów, złożonych na prawidłowo wypełnionych formularzach zgłoszeniowych.
  7. Burmistrz zastrzega sobie możliwość zmiany nazwy projektu oraz jego zakresu rzeczowego.
  8. Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej miasta www.wagrowiec.eu oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15 A.
  9. Zgłoszenie zadania uważa się za ważne, jeżeli formularz wniosku zostanie czytelnie wypełniony, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu lub przesłany drogą pocztową (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

/-/ mgr inż. Krzysztof Poszwa

Wągrowiec, dnia 21 lipca 2018 r.

Do pobrania:

1) Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok

2) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu obywatelskiego na 2019 rok - wersja MS WORD, PDF

Lista wiadomości