Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raporty o stanie zapewnienia dostępności

Do pobrania:

Raporty o stanie zapewnienia dostępności:

1. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r.

1a. Raport o zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego - 2021 r. - Tekst łatwy do czytania

 


 

Plan dzialania na rzecz zapewnienia dostepnosci na lata 2020-2021

Do pobrania:

Plan dzialania na rzecz zapewnienia dostepnosci na lata 2020-2021

Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia
Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Wągrowiec
 
 
Urząd Miejski w Wągrowcu informuje, że Burmistrz Miasta wyznaczył Koordynatora ds. dostępności. Funkcję tę będzie pełnił Pan Marek Sturma - Sekretarz Miasta. 
 
Podstawa prawna:
 
Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności stanowi realizację obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę ustawy 
z  dnia 19 lipca  2019  r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 
Zadania koordynatora ds. dostępności:
 
Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:
 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Wągrowcu i miejskie jednostki organizacyjne;
 • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Wągrowcu i miejskie jednostki organizacyjne;
 • monitorowaniem działalności Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dane kontaktowe:
 
Koordynator ds. dostępności w Gminie Miejskiej Wągrowiec - Marek Sturma
Urząd Miejski w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15 a
62-100 Wągrowiec
telefon: 67 262 11 26 lub 603 203 366
e-mail: m.sturma@wagrowiec.eu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Miejska Wągrowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.wagrowiec.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W stosunku do strony bip.wagrowiec.eu przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.wagrowiec.eu spełnia wymagania w 84,85 %.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.wagrowiec.eu: 19. 11. 2014 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 03.12. 2019 r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Robert Rejmoniak,
 4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a: Robert Rejmoniak,
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 67 268 03 06.
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: informatyk@wagrowiec.eu.
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 9. W menu "URZĄD MIEJSKI/Dane adresowe" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15 a, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu co umożliwiający wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, połączonego architektonicznie z budynkiem Urzędu jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
 • oznaczenia dotyczące wejścia do windy znajdują się w budynku Urzędu, a także na elewacji budynku Starostwa Powiatowego (wskazując kierunek dojścia do windy),
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Kościuszki 17, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonany jest podjazd,
 • budynek nie posiada windy ? wszystkie pomieszczenia biurowe oraz sala ślubów usytuowane są na jednej kondygnacji na parterze budynku,
 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku w chwili obecej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Czynione są starania o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego w ramach usługi podmiotu zewnętrznego lub osoby fizycznej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700

 

Audytor: Informatyk Urzędu Miejkiego w Wągrowcu
Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2019-11-28
Data aktualizacji strony 2020-01-21