Status prawny

Podstawa prawna działania

Muzeum działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 713, 1378 z późn. zm.)

Ustawy z dnia  21 listopada  1996 r.  o muzeach  (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 902 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 25  października  1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (Dz. U. z  2020 r. poz. 194  z późn.  zm.)

Ustawy   z dnia 23 lipca    2003 r. o ochronie  zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 282, 782, 1378  z późn. zm. )

STATUT ----> http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4724

Rada Muzeum ---> pobierz