Przedszkole Nr 2

Status prawny.

Status prawny

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Wągrowiec.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.


Przedszkole działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2018r. Poz. 996),

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2018r. Poz. 967),

3. Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. Nr 95; poz. 425 z póź. zm.),

4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 2018r. Poz. 917),

5. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z póź. zm),

4. Statutu ( do pobrania ).

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez
Gminę Miejską Wągrowiec .

Lista wiadomości