Program współpracy z NGO na 2019 rok - I etap

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA

 z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że:

  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec, zgłaszać mogą propozycje realizacji, w 2019 roku, zadań należących do sfery zadań publicznych gminy.
  2. Termin składania propozycji upływa 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu).
  3. Propozycje do programu należy składać na formularzu, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe  albo w pok. 102 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
  4. Wypełnione formularze należy przesłać na adres poczty elektronicznej: stowarzyszenia@wagrowiec.eu lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15a.

Wągrowiec, dnia 03.07.2018 r.

Do pobrania: Formularz zgłaszania opini