Program współpracy z NGO na 2019 rok - II etap

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 1. Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza, że w dniach od 19 października do 2 listopada
  2018 r.
  przeprowadzone będą konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
 2. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społecznie użyteczną na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
 3. Uwagi do projektu można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przy
  ul. Kościuszki 15 A, pocztą tradycyjną na adres urzędu albo elektroniczną, na adres: stowarzyszenia@wagrowiec.eu., na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały
  nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji.
 4. Projekt uchwały oraz formularze opinii dostępne są w siedzibie urzędu oraz na jego stronie internetowej ? w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ? KOMUNIKATY.

Wągrowiec, 17 października 2018 r.                                         

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Krzysztof Poszwa

---

Do pobrania:

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Formularz zgłaszania opinii