Wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie:

1)   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2)   działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4)   ratownictwa  i ochrony ludności;

5)   działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

6)   ochrony i promocji zdrowia.

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert