Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.16.2020

Wągrowiec, dnia 17.09.2020 r.

APP.6733.16.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że w dniu 17.09.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1644/1, 4127/1, 1659/2, 1659/5, 1661/2 położonych przy ulicy Nad Nielbą w Wągrowcu polegającej na budowie sieci gazowej z wniosku PHU ?Cieplik-Bud? Paweł Trzaskawka, ul. Miodowa 29, 62-220 Niechanowo.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  B U R M I S T R Z

Jarosław Berendt