Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.25.2020

Wągrowiec, dnia 15.10.2020 r.

APP.6733.25.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 3793/6 położonej w Wągrowcu przy ul. Wiejskiej polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wszczętej na wniosek
Pana Sławomira Kamińskiego PRO.DOM NIERUCHOMOŚCI w Wągrowcu ul. Piaskowa 49A/8 pełnomocnika Pana Leszka Bejnarowicza postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu