Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.15.2020

Wągrowiec, dnia 05.08.2020 r.

APP.6733.15.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 2424, 2423, 2428, 4088, 4100, 4107, 4106, 4105, 4104/1, 4104/2, 4103, 4102/1, 4102/2 oraz w części działki nr 2427 i 2998 położonych w Wągrowcu dotyczącej przebudowy i rozbudowy przepompowni ścieków przy ul. Klasztornej w Wągrowcu, budowy, przebudowy i renowacji bezwykopowej kolektorów tłocznych przebiegających wzdłuż fragmentów ulic Klasztornej, Skockiej oraz 11 Listopada realizowanej w ramach projektu: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wągrowcu" wszczętej na wniosek Pani Teresy Syc-Wójcik przedstawiciela firmy NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Sp. j. w Częstochowie ul. Bór 143/157 występującej w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu  ul. Janowicka 100 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                         z up. Burmistrza

                                                                                                                                       /-/ Wojciech Cibail

                                                                                                                                      Kierownik Referatu

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania APP.6733.14.2020

Wągrowiec, dnia 04.08.2020 r.

APP.6733.14.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1888/5, 1888/6, 1889/1, 1889/2, 1890/3, 1890/4, 1892/3, 1892/4 położonych w Wągrowcu przy ul. Krótkiej 4 dotyczącej budowy zadaszenia nad wejściem do szkoły podstawowej nr 2 wszczętej na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu ul. Krótka 4 postanowiłem wyznaczyć stronom trzydniowy termin wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Akta są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15A (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                                                                         /-/ Wojciech Cibail

                                                                                                                                        Kierownik Referatu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.18.2020

Wągrowiec, dnia 24.07.2020 r.

APP.6733.18.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że na wniosek Gminy Miejskiej Wągrowiec, Wągrowiec ul. Kościuszki 15A reprezentowanej przez Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcę Burmistrza Miasta Wągrowca wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 4945 położonej w Wągrowcu przy ul. Jesiennej polegającej na budowie ul. Jesiennej w Wągrowcu.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.17.2020

Wągrowiec, dnia 24.07.2020 r.

APP.6733.17.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że na wniosek Gminy Miejskiej Wągrowiec, Wągrowiec ul. Kościuszki 15A reprezentowanej przez Pana Piotra Pałczyńskiego Zastępcę Burmistrza Miasta Wągrowcawszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 4211/3 i 4210/4 położonych w Wągrowcu przy ul. Kulińskiego polegającej na budowie ul. Kulińskiego w Wągrowcu.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski
i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 ? w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 ? 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania APP.6733.16.2020

Wągrowiec, dnia 24.07.2020 r.

APP.6733.16.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

 obwieszczam

 że na wniosek PHU ?CIEPLIK-BUD? Paweł Trzaskawka, ul. Miodowa 29, 62-220 Niechanowo wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 1644/1, 4127/1, 1659/2, 1659/5, 1661/2 położonych w Wągrowcu przy ul. Nad Nielbą polegającej na budowie sieci gazowej do zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Planowania Przestrzennego, pok. 108 - w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 - 15:30, tel. 67-26-80-321).

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.13.2020

Wągrowiec, dnia 21.07.2020 r.

APP.6733.13.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 21.07.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 3396, 3397, 3405, 3413/12, 3413/13, 3426/17, 3425/2, 3426/27 i 5577 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia, budowie oświetlenia drogowego, budowie obiektu inżynierskiego kładki nad rzeką Wełną oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu II zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu? z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Matysika, przedstawiciela firmy SMP Projektanci Sp. z o.o.
Sp. k., ul Głuchowska 1, 60-101 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.10.2020

Wągrowiec, dnia 20.07.2020 r.

APP.6733.10.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 20.07.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na części działki nr 3398 położonej przy ul. Piaskowej w Wągrowcu polegającej na budowie: placu zabaw, boiska sportowego do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej, placu do street workout, boiska do gry w bule, ścieżek spacerowych oraz montażu małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, tablice z regulaminem) i piłkochwytów z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu

 

Obwieszczenie o decyzji APP.6733.12.2020

Wągrowiec, dnia 15.07.2020 r.

APP.6733.12.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza   Miasta   Wągrowca

 Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 obwieszczam

 że w dniu 15.07.2020 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 2150, 2174, 4200/3, 4210/4 i 2747/2 położonych w Wągrowcu polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie nawierzchni drogi gminnej nr 228656P (ulicy Piaskowej) w zakresie niezbędnym do wykonania przejazdu dla rowerzystów, budowie odwodnienia, budowie oświetlenia drogowego oraz budowie obiektów inżynierskich takich jak tunel pod drogą powiatową nr 1609P (ulicą Janowiecką), kładka nad rzeką Nielbą oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu I zadania: ?Budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu? z wniosku Gminy Miejskiej Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Matysiaka, przedstawiciela firmy SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul Głuchowska 1, 60-101 Poznań.

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wągrowca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   z up. Burmistrza

/-/ Wojciech Cibail

Kierownik Referatu